۲۱ مهر

چرا استفاده از گرافیک خبری و اینفوگرافی مهم است؟

چکیده:
به دنبال گسترش روزافزون تکنولوژی و فناوریهای نوین در دنیا و تأثیر آن بر تمامی جنبه های زندگی بشری،شبکه های اجتماعی به پدیده همه گیر در سالهای اخیر بدل شده و آمارها نشان از نفوذ سریع این فناوری ارتباط جمعی در بین مردم دنیا ازجمله ایران دارد.
از سویی دیگر انتشار آزاد اطلاعات و عدم محدودیت در بستر این شبکه ها موجب می‌شود تا کاربران در معرض حجم زیادی از داده ها و اطلاعات قرار بگیرند و به مرو رزمان اطلاعات موردنیاز خود را از طریق گشت و گذارهای مجازی کسب کنند.
مخاطبان صفحات وب، تنها 02درصد از یک صفحه وب را می‌خوانند و بعد از 02تا 02ثانیه پس از مراجعه به یک صفحه درحالی‌که مطلبی آنها را جذب نکند، آن صفحه را ترک می‌کنند و 02درصد از اطلاعاتی که به مغز انسان منتقل می‌شود بصری است. تصاویر همزمان در مغز انسان پردازش می‌شوند و این پردازش در ارتباط با تصاویر 02هزار بار سریعتر از کلمات است.
آمارهای رسمی نشان از آن دارد که 02درصد مردم ایران حداقل عضو یک شبکه اجتماعی هستند و 00درصد جوانان 0۱تا 00سال در این شبکه های اجتماعی عضویت دارند. همچنین حدود 02درصد پهنای باند اینترنت کشور را شبکه اجتماعی تلگرام اشغال کرده] [0و بررسیها نشان می‌دهد حدود 20میلیون کاربر ایرانی معادل 20 درصد جمعیت کشور در شبکه اجتماعی اینستاگرام حضور فعال دارند.] بر این اساس، اطلاع رسانی بصری و گرافیکی می‌تواند روش مناسبی برای انتقال پیام به مخاطبانی باشد که با
گسترش تکنولوژی و افزایش سرعت روند زندگی، زمان و تمایل کافی برای خواندن یک متن طولانی را ندارند.ازاین رو فضای مجازی و بستر شبکه های اجتماعی می‌توانند بهترین گزینه برای نزدیک شدن به افکار عمومی جامعه جهت انتقال مؤثر پیامهای بصری باشد.

چرا روابط عمومی ها باید از گرافیک خبری استفاده کنند؟

رسانه ها یا ابزارهای ارتباطی، دارای کاربردهای وسیعی در جایگاهها و موقعیتهای مختلف زندگی ازجمله بخشهای متعدد سازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی ماننـد روابط عمومیها هستند . واحد روابط عمومی در سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی دارای وظایف متعددی است که مهمترین آنها ارائه تصویری مطلوب از سازمان به جامعـه و ذینفعان است . روابـط عمـومی بـرای ارائـه تصویری مطلوب از سازمان نیاز به سازوکارهایی دارد تا بتواند پیامهای خـود را در رسانه های ارتباطی که دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند بگستراند.
نوع فعالیت روابط عمومی ادارات دولتی در طی سالهای گذشته به دلیل ساختار و قوانین و دستورالعمل های بالادستی کمتر توانسته است همگام با تغییرات رسانه ها و سلایق مردم همراه باشد و همین موضوع موجب شده است پرتال و نشریات آنها در اولویت مخاطبین برای دسترسی منابع خبری قرار نگیرد.
روابط عمومیها درگذشته مجبور بودند از رسانه های خبری دارای مخاطب به عنوان پلی برای اطلاع‌رسانی به مردم استفاده کنند که باگذشت زمان پرتال ها و نشریات مختص سازمانها تا حدودی از این وابستگی مطلق به رسانه ها کاسته و بستر مناسبی را برای اطلاع رسانی به عموم، در اختیار سازمانها قراردادند.
اما امروزه شبکه های اجتماعی به بستری برای انتقال پیام دوسویه بین مردم بدل شده است و درصد قابل توجهی از مردم اطلاعات موردنیاز خود را از این طریق به دست میآورند. این بستر میتواند در نقش یک تهدید یا فرصت برای یک سازمان ایفای نقش کند.تهدید از این منظر که ممکن است افراد یا گروههایی با استفاده از حضور گسترده مردم در این فضا، شایعات و یا مطالب خلاف واقعی را در این فضا علیه سازمان منتشر کرده و عدم وجود اطلاعات رسمی و موثق سازمان در بستر شبکه های اجتماعی موجب باورپذیر شدن شایعات و در نتیجه تغییر نگاه افکار عمومی شود.و فرصت از این منظر که سازمانها میتوانند با حضور مستقیم یا غیرمستقیم در این بستر یا حداقل آماده سازی داده ها و اطلاعات خروجی خود متناسب با فضای شبکه های اجتماعی، بخش قابل توجهی از افکار عمومی را با خود همراه کرده و راه را برای برنامه های آینده هموار کنند.

شبکههای اجتماعی در ایران
آمار نشان میدهد که تعداد کاربران شبکههای اجتماعی نسبت به سال 020۲تقریباً دو برابر شده است. در حال
حاضر حدود ۲0/2میلیارد کاربر در شبکههای اجتماعی حضور دارند. این رقم در ژانویه سال 020۲حدود ۲۱/0
میلیارد بود که در طی این سالها با رشد 0میلیارد نفری همراه بوده است.
نتایج یکی از نظرسنجیهای اسفند 00مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان میدهد 02درصد مردم
ایران، حداقل از یکی از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند همچنین 00درصد جوانان 0۱تا 00ساله
از تلگرام و ۲0درصد این جوانان از اینستاگرام استفاده کردهاند. علاوه بر آن 20درصد شرکتکنندگان در این
نظرسنجی گفتهاند در سالی که گذشت از واتساپ و ۲درصد نیز از پیامرسان سروش استفاده میکردند.
یکی دیگر از نظرسنجیهای ایسپا که در اسفند 00انجامشده بیانگر این است که در سال ۷۲ ،00درصد مردان
از تلگرام، 0۱درصد از اینستاگرام، 0۲درصد از واتساپ و 2درصد نیز از پیامرسان سروش استفاده میکردند.
همچنین دیگر نظرسنجی ایسپا که در اسفند سال 97 انجامشده بیانگر این است که ۷۱درصد زنان از تلگرام، 20
درصد آنها از اینستاگرام، 00درصد از واتساپ و همچنین 0درصد از پیامرسان سروش استفاده میکردند.

 

گرافیک خبری
گرافیک اطلاعرسان به دو نوع فوری و غیر فوری دستهبندی میشوند که نوع فوری آن همان گرافیک خبری است
که با پایبندی به اصول روزنامهنگاری و با تأکید بر عناصر و ارزشهای خبری اعم از فراوانی، دربگیری، مجاورت،
تازگی، شهرت، برخورد و درگیری و استثنا و شگفتی خلق میشود.
گرافیک خبری دارای کاربردهای بسیاری است که ازجمله آنها، ارائه حجم زیادی از اطلاعات و اخبار به شکلی
ساده و غیر پیچیده در حداقل فضا و مکان، عینی و باورپذیر کردن اطلاعات، فراهم کردن امکان درک ساده و
سریع اطلاعات، برجستهسازی اطلاعات و ترغیب مخاطبان به مطالعه، محدودیت میزان دروازهبانی خبر بهخصوص
در ارتباط با اخبار ارسالی روابط عمومیها به رسانهها، افزایش امکان به اشتراکگذاری این گرافیکها و از همه
مهمتر کپسولی از اطلاعات بودن این نوع گرافیک است که در هر زمان در خصوص موضوعات مختلف قابل رجوع
است.
فرآیند انتقال دادههای دیداری در مغز بهطور تقریبی 02هزار برابر سریعتر از دادههای متنی است. سرعت انتقال
و ذخیره اطلاعات از طریق تصویر بهتر از نوشتار است و همچنین شیوه متقاعد کردن مخاطب از طریق دیداری
۲2درصد مؤثرتر از نوشتار است.

 

تصویری که بهعنوان گرافیک خبری ارائه داده میشود، باید در یک نگاه بتواند پیام اصلی متن را انتقال بدهد و
درواقع آن تصویر خلاصهای از تمام متن نوشتاری ما در یک نگاه است.
اولین قدم در خلق یک گرافیک خبری درک کلی از متن، بیرون کشیدن نکات کلیدی و نشانههاست.درزمینه ٔ
طراحی باید در نظر بگیریم که تصویر باید در عین گویا و متناسب بودن با متن خبر بسیار گیرا و جذبکننده باشد
تا مخاطب را ترغیب به خواندن متن کند.باید با توجه به موضوع خبر و متن نوشتار، هدف از ارائه خبر، پیامی که
میخواهیم برسانیم، مخاطبان ما چه کسانی هستند، چه قشری با چه سطح فکری و چه گروه سنی مخاطبان ما
هستند، به طراحی بپردازیم.
انسانها هماکنون با دو مشکل اصلی کمبود زمان و حجم بالای اطلاعات مواجه هستند. هر ۷سال یکبار اطلاعات
نیازمند بهروز شدن است. از سوی دیگر به یادآوری و به یادسپاری اطلاعات هرروز سختتر میشود. همچنین
مفاهیم بهخوبی منتقل نمیشود و افراد در فهم موضوعات دچار مشکل میشوند و خواندن و مقایسه اطلاعات
دشوار است.
مخاطبان صفحات وب، تنها 02درصد از یک صفحه وب را میخوانند و بعد از 02تا 02ثانیه پس از مراجعه به
یک صفحه درحالیکه مطلبی آنها را جذب نکند، آن صفحه را ترک میکنند و این مسائل همگی ناشی از کمبود
زمان مخاطبان است.
09درصد از اطلاعاتی که به مغز انسان منتقل میشود بصری هستند. تصاویر همزمان در مغز انسان پردازش
میشوند و این پردازش در ارتباط با تصاویر 02هزار بار سریعتر از کلمات است.از سویی، 02درصد مردم
گیرندگان بصری، 22

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.